Централен кредитен регистър (ЦКР)

Регистърът е организиран и се поддържа от Българската народна банка (БНБ). Той представлява информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на Република България.

В Централния кредитен регистър подлежат на отчитане кредити на клиенти към банки, финансови институции, платежните институции и дружествата за електронни пари независимо от размера им.

Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец. Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари подават в същия срок и информация за извършените корекции по кредити на техни клиенти за предходни отчетни периоди. Когато 15-то число е почивен ден, информацията се предоставя на първия работен ден след 15-то число.

Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка (БНБ) информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра. Централната банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър след заплащане на такса.

За физическо лице, са необходими следните документи:
заявление по образец. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език;
• документ за самоличност за идентификация на лицето;
• в случай че заявлението се подава от трето лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър (ЦКР);
• за чуждестранни физически лица се посочват лични данни съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чуждестранно физическо лице;
• документ за платена такса.
*Физическите лица могат да получат справката безплатно в 14-дневен срок, а в по-кратък срок, както следва:
– до 7 работни дни – 2 лв.;
– до 24 часа – 10 лв.;
– до 4 часа – 20 лв.
Таксите се заплащат предварително.

Справка от ЦКР по пощата 

Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заявлението следва да бъде изпратено до БНБ на адрес: София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1. Справката, съдържаща информация от ЦКР се изпраща по пощата с обратна разписка.

Когато в населеното място на заявителя няма нотариус, нотариалната заверка на заявлението се извършва от съдията по вписванията при районния съд или от кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът и секретарят на общината, удостоверяват датата и верността на подписите в заявлението.

Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на заявления за кредитна задлъжнялост, представени от български граждани. В случай, че заявлението е заверено от нотариус или лице с нотариални функции извън територията на Република България, заверката следва да бъде придружена с легализиран превод на български език.

 

Получаване на справка от Централния кредитен регистър

Информацията от ЦКР се предоставя в писмена форма срещу подпис лично на заявителя, на лице, упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ, или на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията. При предоставяне на справката за кредитна задлъжнялост лично получателят се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.

Информацията може да бъде изпратена на заявителя и по пощата с обратна разписка на посочен от заявителя адрес, както и на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията.

Българската народна банка изготвя исканата информация, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява писмено, като се посочват причините за отказа.

 

Коригиране на информацията в ЦКР (Изчистване на ЦКР)

Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари са длъжни да го разгледат и да предоставят своя писмен отговор до заявителя. Ако искането е основателно, банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари, извършват корекцията и подават коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър. Банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари не събират такса за разглеждане на заявлението.

Съгласно чл. 17 на Наредба № 22 за ЦКР, БНБ не може да извършва корекции на информацията, предоставена от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари в регистъра.

 

Лошо ЦКР“ – кредитната история за просрочия се съхранява за срок от 5 години.

Независимо дали кредитите са погасени или не, ако в рамките на последните 60 отчетни периода (5 години), клиентът е имал кредити, класифицирани в категория, различна от „редовен” или период на просрочие различен от „редовен” до 31.10.2016 г. или период на просрочие различен от 0 до 30 дни от 30.11.2016 г., те се отразяват в справката от ЦКР като исторически данни. Периодите се заличават във времето автоматично един по един след изтичане на този 5-годишен срок.