Обяви в zor.bg

Публикувано от Niksito 
Re: Обяви в zor.bg
29-10-2020, 06:17PM
Това е договора,който ми изпратиха и който трябва да подпиша само с трите си имена.Искат банкова сметка на поръчителя,но чак в понеделник ще мога да им я дам.Сумата по кредита я превеждат по сметката на поръчителя.Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 29/10/2020 06:23PM от Rosinka_89.
Re: Обяви в zor.bg
30-10-2020, 06:53PM
Изглежда е наред. Дано да не е поредната врътка.
Re: Обяви в zor.bg
06-11-2020, 04:23PM
Здравейте! До къде стигнахте с Рапида?
Re: Обяви в zor.bg
11-11-2020, 12:12PM
Здравейте на всички ,прочетох почти всички мнения .
Измамена съм един път от bravo credit с 400 лв ,да ви попитам някой усвоил ли е изобщо кредит от зор.бг
Аз сега пробвах с някакво частно лице от чужбина ,искат ми 200 лв такса за превод ,много се двоумя ,казаха че имам одобрение за 15 000 лв,аз кандидатствах за 20 000 лв
Ще се радвам ако някой даде мнение
Re: Обяви в zor.bg
12-11-2020, 09:57AM
Не се лъжи за кредит от чужбина.
Ще ти вземат парите и ще офейкат.
Re: Обяви в zor.bg
12-11-2020, 12:33PM
Здравейте,не се ловете на думите на тази жена. Всичко е измама
Re: Обяви в zor.bg
12-11-2020, 01:07PM
Здравей gabivenko,
Коя жена имаш предвид?
Щото като гледам, измамите главно жени ги въртят
Re: Обяви в zor.bg
26-11-2020, 03:43PM
Здрасти !Трябва ми кредит за рефинансиране .Имам доста бързи кредити и един от банка ,искам да ги обединя .Имам големи закъснения ,понеже се подведох по обяви в сайта zor.bg и се набутах страшно много .Моля ви ако можете да помогнете .На постоянен трудов договор съм от 7 год , съм в фирмата в която работя .Телефонът ми е 0899824309
Re: Обяви в zor.bg
27-01-2021, 09:28PM
Здравей въпросната вики Нее менте а реална е мен ме уреди за заем от 4500 от първа инвестиционна банка безлихвен но платих висока цена 3000хллв и платих и за мен 1500 и какво вместо да се оправя аз затънах още повече сега преди няколко седмици подадох при мая стоилова днес ми се обади и ми каза че съм одобрена но ми искат гарант утре ще неделя какво можела да направи каза че мъжът и ще ми помогне дано да е така
Re: Обяви в zor.bg
29-01-2021, 10:50PM
Здравейте Мариела!Ако не е проблем бихтили ми дали кординатите на тази жена.И вие ли имате много кредити и забави..
Re: Обяви в zor.bg
02-02-2021, 10:08PM
Някой вземал ли е кредит от credit.bg одобряват веднага но търсят предварителна такса от 253лв незнам дали да им ги дам дали няма да изгоря ако някой е вземал от тях да пише или да ми се обади тел.0899136704
Re: Обяви в zor.bg
03-02-2021, 02:46AM
Борислав Написано:
-------------------------------------------------------
> Някой вземал ли е кредит от credit.bg одобряват
> веднага но търсят предварителна такса от 253лв
> незнам дали да им ги дам дали няма да изгоря ако
> някой е вземал от тях да пише или да ми се обади
> тел.0899136704

Не давай никакви пари предварително!!!
Всеки, който има готови пари, които да ти предостави като заем, никога няма да ти иска предварителна такса!
Да си ги приспаднат от заема. Одобряват те за 1000 лв, а ти получаваш 747 лв. Не се навивай на тези мошеници!
Re: Обяви в zor.bg
09-02-2021, 05:16PM
Здравейте,
за тези да сте чували нещо?

[zor.bg]

Здравей те ние сме посредническа фирма работим с почти всички кредитни институций и частни кредитори . Ще трябва да предостави те лична карта сума за която кандидаства те дата за вноската , и да заплати те първоначалната такса за рзгледане на дукоментити за за заем на стойност 95 лв.


ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Днес, ........ 200...г., в гр./с. ......................................,

се сключи настоящият договор за посредничество между:

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Възложител, от една страна

и от друга страна

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Посредник.


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА.

1. Възложителят възлага, а Посредникът приема да проучи условията и да подготви сключването на договор за ..................................................................................................................................Договорът по предходната алинея следва да се сключи при спазване на следните съществени условия: ...................................................................................................................


2. Посредникът се задължава да изпълни възложената задача по т.1, ал.1 в срок до ..............................


II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА

3. (1) Посредникът се задължава:

3.1. да проучи условията и подготви сключването на договор между Възложителя и трето лице;

3.2. да подготви оферта за сключването на договор и да я представи на Възложителя;

3.3. да организира воденето на преговорите за сключването на договора, като защитава в хода им интересите на Възложителя;

3.4. да осигури на Възложителя текуща информация за хода на изпълнение на възложената му задача;

3.5. да се съобразява с допълнителните указания на Възложителя относно условията за сключване на договора.

(2) Посредникът няма правото да разгласява пред трети лица търговските тайни на Възложителя, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия договор, включително и след изпълнението или прекратяването му. Това задължение отпада само в случай, че или неговото прекратяване съобщаването на търговска информация се налага с оглед изпълнението на настоящия договор, или когато има писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

4. Разноските, които е направил Посредникът по изпълнението на настоящия договор са за сметка на Възложителя.


5. При успешно изпълнение на възложената по т. 1 задача, Посредникът има право на възнаграждение в размер на .................................................................................................


6. Възнаграждението по предходната точка се изплаща на Посредника в срок от ........ дни от момента на ............................................................................................................


7. Посредникът няма право да подписва договори от името на Възложителя, да извършва плащания или изпълнява други задължения на Възложителя към трети лица.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. Възложителят има право:

8.1. да получава редовно точна информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;

8.2. да извършва проверка на изпълнението на настоящия договор без да нарушава самостоятелността на Посредника.


9. Възложителят е длъжен:

9.1. да предостави на Посредника необходимата във връзка с изпълнението на настоящия договор информация в срок до .................................

9.2. да изплати на Посредника уговореното възнаграждение и направените от него разноски в срок.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

10. (1) Възложителят ще заплати авансово на Посредника сума в размер на .......... лева в срок от ....... дни от подписване на настоящия договор.

(2) Заплащането на възнаграждението и разноските става след представяне на писмен отчет от страна на Посредника в брой (чрез банков превод). При заплащането на възнаграждението и разноските се приспада направеното авансово плащане по предходната алинея.


11. (1) Ако в срока на действие на настоящия договор не бъде сключен договор между Възложителя от една страна и подсигурено от Посредника трето лице, Посредникът дължи връщане на авансово получената сума, заедно с лихва в размер на определения от БНБ основен лихвен процент за съответния период от време.

(2) Връщането следва да стане в срок от ......... дни след изтичане на срока по чл. 2 от настоящия договор. В този случай разноските, направени от Посредника са за негова сметка. (4)


VI. НЕУСТОЙКИ

12. При закъснение в плащанията на авансовата вноска или възнаграждението и разноските, Възложителят заплаща на Посредника неустойка за забава в размер на ...... % от дължимата сума за всеки просрочен ден.


13. В случай че не спази забраната по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор, Посредникът дължи на Възложителя неустойка в размер на .................. лева за всяко нарушение.


VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Всички спорове, възникнали между страните по настоящия договор относно неговото изпълнение се решават по приятелски начин между страните с подписване на писмени споразумения между страните.


15. Ако не бъдат постигнати такива споразумения, споровете между страните по изпълнението на настоящия договор, включително и споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора, ще бъдат решавани от АС при БТПП - София, съгласно неговия Правилник за решаване на спорове между български предприятия.


16. Всички изменения и допълнения по настоящия договор могат да бъдат правени единствено с подписване на писмени споразумения между страните по него.
Настоящият договор е състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................. ПОСРЕДНИК: ..........................Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 09/02/2021 05:20PM от obs106.
Re: Обяви в zor.bg
11-02-2021, 12:29PM
Не, но искат пари предваретелно, което не е добър знак.
Re: Обяви в zor.bg
15-02-2021, 02:43PM
mariela nikolova Написано:
-------------------------------------------------------
> подадох при мая стоилова

Тази да не е същото менте като Румяна Димитрова ?
Re: Обяви в zor.bg
16-02-2021, 03:42PM
Има една публикация в zor.bg "измамник" има я отдолу тази дама с Р.Димитрова и още една да не им се доверяваме
Re: Обяви в zor.bg
17-02-2021, 04:39PM
Ясно... Благодаря много
Re: Обяви в zor.bg
10-05-2021, 05:39PM
Здравейте аз преди време бях на това дередже и честно казано в зор бг помощ не получих а по съвсем друг начин се измъкнах от кредитите (освен още два които ми останаха но бяха 10). Тези дни съвсем случайно погледнах сайта и като гледам нищо не се е променило. И понеже знам какво е да си затънал в дългове и да няма кой да ти помогне ми хрумна нещо. Надявам да се получи и да успея да помогна и на други хора да се измъкнат от кредитите без да теглят нови такива. А после? После умната че втори път няма да има. За целта обаче ми трябват 30 човека. Както и точно и ясно описани всички кредити като се започне от най-важния и се стигне до тези които могат да по чакат. Също така това ще отнеме между един и два месеца според зависи от общата сума за погасяване на всички кредити на тези 30 човека. Ще обясня по подробно по телефона. Ако имате интерес свържете се с мен.
Re: Обяви в zor.bg
10-05-2021, 06:12PM
Здравей Бубето!Може ли повече инфо.Пешети ми на val766@abv.bg
Re: Обяви в zor.bg
11-05-2021, 06:11PM
И аз се интересувам. Пратих съобщение на лични.Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 11/05/2021 06:12PM от Betimeche.
Re: Обяви в zor.bg
14-05-2021, 11:09PM
Здравейте, интересувам се от предложението Ви! Как мога да се свържа с Вас?
Телефонният ми номер е 0876602066

Поздрави
Виолета
Re: Обяви в zor.bg
17-05-2021, 12:44PM
Здравейте! И аз се интересувам.
Re: Обяви в zor.bg
18-05-2021, 04:55PM
Ще дадете ли поне телефон, на който да се свържем с Вас?
Re: Обяви в zor.bg
08-06-2021, 01:23PM
Здравейте,мнения за Кету Финанс.
Re: Обяви в zor.bg
10-06-2021, 12:40PM
Изтрили са си вече обявата
Re: Обяви в zor.bg
22-06-2021, 01:35PM
smiling smileyРедактиран 1 път(и).Последна редакция на 22/06/2021 01:40PM от Desi.
Re: Обяви в zor.bg
22-06-2021, 01:39PM
yordanowa Написано:
-------------------------------------------------------
> Не вярвайте и на Абир Хиер.... 180 лв ей така след
> това и на един друг уж Петър...и как се заблудих
> оказа се ,че в сайт за залагане съм пратила
> парите....и така където си даваме личните карти
> навсякъде като нищо още един кредит smiling smileyАз пък съм доволна от тях ,преди два месеца изтеглих 15 000 лв от тях .И аз много се чудих ,платих 180 лв ,но си получих кредита поне от тях .А с Румяна и аз изгорях с 1350 лв
Re: Обяви в zor.bg
22-06-2021, 03:04PM
Desi Написано:
-------------------------------------------------------
> yordanowa Написано:
> -------------------------------------------------------
> > Не вярвайте и на Абир Хиер.... 180 лв ей така
> след
> > това и на един друг уж Петър...и как се
> заблудих
> > оказа се ,че в сайт за залагане съм пратила
> > парите....и така където си даваме личните карти
> > навсякъде като нищо още един кредит smiling smiley
>
>
>
> Аз пък съм доволна от тях ,преди два месеца
> изтеглих 15 000 лв от тях .И аз много се чудих
> ,платих 180 лв ,но си получих кредита поне от тях
> .А с Румяна и аз изгорях с 1350 лв


И как ги получихте? Срещу Абир Хиер имало дело
Re: Обяви в zor.bg
24-06-2021, 02:56PM
Здравейте. Всички кредити които ги има в зор са измама.Аз многократно изгорях,и от Румяна,и от всички. Единствено рапида са сериозни. Но трябва да сте точни с плащанията
Re: Обяви в zor.bg
24-06-2021, 05:37PM
Здравейте !Бих те ли обяснили по подробно за Рапида. Какви документи искат за поръчителя?Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 24/06/2021 05:43PM от Yuliyan.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход

© 2017-2022 CREDITCOMPASS.EU