ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА CREDITCOMPASS.EU

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните информационни услуги и ресурси посредством уеб-сайта CREDITCOMPASS.EU („Общи условия“), както и Политиките ни за защита на лични данни.

С настоящият документ се уреждат и отношенията между CREDITCOMPASS.EU и всеки един от потребителите на достъпните през уеб-сайта CREDITCOMPASS.EU информационни услуги и ресурси.

Достъпът и използването на този сайт изисква приемането на следните правила, условия и забележки (заедно — „Споразумение“), които включват нашата Политика за поверителност.

Текстът на настоящото Споразумение е достъпен в Интернет на страница с адрес https://creditcompass.eu/agr.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящото Споразумение, е разположена на всяка страница от Сайта.

С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уеб-сайта CREDITCOMPASS.EU, включително с отварянето на Интернет страница от уеб-сайта CREDITCOMPASS.EU, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уеб-сайта CREDITCOMPASS.EU, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящото Споразумение, съгласяват се с него и се задължават да го спазват.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на този документ (Споразумение), използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. creditcompass.eu е домейн – електронен адрес.

2. Уеб сайт или накратко Сайтът, е съвкупност от страници, които се адресират на общ URL, който се състои от името на домейна.

3. „Интернет страница“ е част от уеб-сайта, която може да е съставна или обособена.

4. Сайтът CREDITCOMPASS.EU (https://creditcompass.eu) е уеб-сайт, собственост на „Ай Ти Галакси“ ЕООД, наричано ДРУЖЕСТВОТО.

5. „Ай Ти Галакси“ ЕООД, е дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК BG 206065163, със седалище и адрес на управление: България, град София, жк.Мусагеница,бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50.

6. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси.

7. Всички услуги и ресурси, които Дружеството предоставя на Потребителите посредством Сайта, за целите на този документ, се наричат УСЛУГАТА.

8. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

9. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

10. „Ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

11. „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

12. „Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

13. „Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

14. „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

15. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

16. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

17. „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

18. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

19. „Услуга на информационното общество“ означава услуга по смисъла на член 1, параграф 1, точка б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (1).

20. „Съдържание“ е всеки текст, документи, информация, данни, статии, изображения, снимки, софтуер, приложения, видео записи, аудио записи, звуци, проекти и други материали, станали достъпни на Сайта. „Съдържанието“ включва също така маркировката, знаците и Услугата.

21. “ CREDITCOMPASS.EU “ или „Ние“ означава: Дружеството.

22. „Маркировочен знак“ означава: търговска марка, търговското наименование, знак за обслужване, регистрация на продукта, лого, графични символи или пиктограми.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Обръщайки се към този Сайт и използването му по какъвто и да е начин, Вие приемате условията на настоящото Споразумение.

24. Сайтът е рекламно информационна система.

25. Услугите, които Дружеството предоставя на Потребителите, посредством Сайта, са безвъзмездни.

26. Услугите които Дружеството предоставя, са единствено с информационна цел.

27. Сайтът не предоставя кредитни, заемни или каквито и да е финансови услуги и не е субект на правото, регулиращо тези отношения.

28. Сайтът съдържа хипервръзки към други сайтове. Те са предназначени единствено за удобство на потребителя. Поставянето на тези връзки не е препоръка за тяхното посещение, посочените сайтове са автономни и по никакъв начин не зависят от Сайта и неговите собственици, поради което Дружеството не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове, качеството на продукти и услуги, предлагани от тях, както и за последиците от тяхното посещение от страна на Потребителя.

29. Цялото Съдържание на Сайта има единствено илюстративен характер и цел.

30. Използването на Услугите, не поражда каквито и да е задължения както от страна на Потребителите към Дружеството, така и от страна на Дружеството към Потребителите.

31. Потребителите използват Услугите без да е необходимо да бъдат идентифицирани като субект на данни от страна на Дружеството.

32. При предоставяне на Услугата не се изисква удостоверяване на идентичността на Потребителите.

33. Дружеството използва предоставените от Вас данни само за целите на Услугата, предоставена съгласно тази политика и Общите условия за предоставяне на Услугата от Дружеството.

34. Дружеството не използва по никакъв начин предоставените данни с цел профилиране в описания в тази политика смисъл.

35. Данни които са необходими за предоставяне на Услугата и може да бъдат разглеждани като „лични данни“ по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА са име, e-mail, телефон и IP адрес, в общия случай.

36. В случаите в които е необходимо предоставянето на лични данни, Сайтът и Дружеството са единствено междинен доставчик на тези данни, по смисъла на Директива 2000/31/ЕО и по-специално разпоредбите относно отговорностите на междинните доставчици на услуги в членове 12—15 от посочената директива.

37. Дружеството не съхранява и не обработва лични данни при предоставянето на Услугата.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

38. Дружеството носи отговорност само в случаите изрично упоменати в Споразумението.

39. Дружеството не носи отговорност, ако поради нарушена работоспособност на програмно-техническите средства на Потребителя, на неговия Интернет-доставчик или на Телекомуникационните връзки в и извън страната Потребителят не може да ползва временно, частично или напълно Услугата.

40. Дружеството не носи отговорност ако при профилактика на технически съоръжения качеството на Услугата бъде временно влошено.

41. Предлагането на продуктите или услугите на този Сайт не представлява препоръка от страна на Дружеството.

42. Финансови и нефинансови комапнии и други доставчици на услуги, представени на Сайта, са независими изпълнители и не са агенти или служители на Дружеството.

43. Дружеството не носи отговорност за действия, грешки, представяне, гаранция, нарушение или небрежност на всеки от тези доставчици, както и за произтичащи от тези фактори лични щети или увреждане на здравето, смърт, щети за собственост или друг вид щети или разходи.

44. В никакъв случай Дружеството и/или доставчици на услуги, представени на сайта, не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, наказателни, случайни, специални или последващи загуби или вреди, настъпили вследствие на достъпа до Сайта, неговото показване или използване, поради забавяне или невъзможност да се получи достъп, показване или използване на този Сайт, наред с други неща, по която и да е от следните причини, заедно или отделно: всякакви компютърни вируси, информация, софтуер, уебсайтове, към които са дадени линкове, продуктите и услугите, получени чрез Сайта или други проблеми, произтичащи от Вашия достъп до Сайта (показване или употреба), вследствие на невнимание, договор, граждански нарушения, безусловни задължения и др. И дори ако Дружеството е известено за възможността от подобни щети.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

45. След получаване потвърждение на съгласието на потребителя с условията на Настоящото споразумение, споразумението се счита за сключено и може да се прилага в официални отношения между Потребителя и Дружеството.

46. Потребителят констатира своята отговорност за задълженията, възложени на себе си в резултат на подписването на Настоящото споразумение.

47. Ние си запазваме правото по всяко време и по своя собствена преценка да променяме Споразумението без предварително уведомление. Продължение на посещението на сайта или използването му означава, че приемате актуализираното или измененото Споразумение.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

48. Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

49. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквитки в следните случаи:
49.1. Приемане на настоящата политиката и Общите условия за предоставяне на Услугата;
49.2. Бисквитки също се ползват за управление на рекламни банери, без те да бъдат асоциирани към потребителски акаунти;
49.3. В използваните от Администратора бисквитки (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице;
49.4. Бисквитки могат да бъдат инсталирани и от трети лица, с цел рекламиране на стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Вас по време на Вашето посещение на сайта и другите сайтове. Администраторът няма достъп до или контрол върху използването на тези бисквитки. Тези бисквитки също събират информация за начина на ползване на Сайта, като например кой сайт Ви е препратил към Сайта, кои Интернет страници сте посетили в сайта, информация за посещенията Ви в други сайтове, но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакти или други лични данни, които биха могли да дадат възможност на трето лице да Ви идентифицира или да се свърже с Вас;
49.5. Администраторът използва системи за анализ, свързани с различни search engine интернет реализации. Google Analytics е услуга за Интернет анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация, с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ. Информация за употребата на бисквитки от тяхна страна може да намерите в техния сайт ( https://www.google.com/policies/privacy/ );
49.6. Вие имате право по всяко време да забраните и/или да изтриете бисквитките на Вашето устройство. За повече информация моля, обърнете се към раздел „Помощ“ на Вашия браузър.

50. Срок на съхранение:
50.1. За деклариране приемането на тази политика и Общите условия, до максималният период определен от настройките на Вашият браузър и не-повече от 24 часа;
50.2. В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквитки от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

51. С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервност (Backup) на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

52. Информация относно Администратора на лични данни:
52.1. Наименование „Ай Ти Галакси“ ЕООД;
52.2. ЕИК/БУЛСТАТ :206065163;
52.3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797, район Студентски, жк.Мусагеница,бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50;
52.4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797, район Студентски, жк.Мусагеница,бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50;
52.5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797, район Студентски, жк.Мусагеница,бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50;
52.6. E-mail: admin@creditcompass.eu;
52.7. Телефон.: +359988962512;
52.8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 117043.

53. Информация относно оператор на лични данни:
53.1. Наименование „СуперХостинг.БГ“ ООД;
53.2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987;
53.3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36;
53.4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36;
53.5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36;
53.6. E-mail: dpo@superhosting.bg;
53.7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999;
53.8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684.

54. Информация относно компетентния надзорен орган:
54.1. Наименование: Комисия за защита на личните данни;
54.2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;
54.3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;
54.4. Телефон:02 915 3 518;
54.5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bgУеб сайт: www.cpdp.bg.

 

ПРОМЕНИ

55. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

56. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им в Сайта.

 

Настоящото Споразумение е прието от Дружеството на 01.09.2023 година и е публикувано в Сайта.